Οι Φιλόλογοι του Εκπαιδευτικού Ομίλου “Πράξη & Πρόοδος” αξιολογούν τα σημερινά θέματα των πανελλαδικών στο μάθημα των Αρχαίων

1468
¸íáñîç ôùí ðáíåëëáäéêþí åîåôÜóåùí ìå ôï ìÜèçìá ôçò ÍåïåëëçíéêÞò Ãëþóóáò. Ôá óôéãìéüôõðá áðü ôï åîåôáóôéêü êÝíôñï ôïõ 3ïõ Ãåíéêïý Ëõêåßïõ ÔñéêÜëùí. ( ÈÁÍÁÓÇÓ ÊÁËËÉÁÑÁÓ / EUROKINISSI )

ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ:

Αναφορικά με το διδαγμένο μέρος των αρχαίων ελληνικών τα θέματα κρίνονται μέτριας δυσκολίας.

Η Β1 προϋποθέτει καλή γνώση των σχολίων του σχολικού εγχειριδίου και καλή συνδυαστική ικανότητα, έτσι ώστε να καλύψουν πλήρως και τις τρεις φράσεις που ζητούνται.

Η Β2 απαιτεί αρκετά εκτενή ανάπτυξη έτσι ώστε να απαντηθούν ικανοποιητικά όλα τα ερωτήματα πιο συγκεκριμένα απαιτούσε καλή γνώση της εισαγωγής των σχολίων από το βιβλίο και της ανάλυσης του κειμένου.

Όσον αφορά την Β3, η οποία αποτελεί την άσκηση εισαγωγής , επιλέχθηκε μια άσκηση αντιστοίχισης πρότασης και σωστής απάντησης.

Οι Β4α και Β4β αποτελούν τις λεξιλογικές ασκήσεις, οι οποίες κρίνονται βατές. Η Β4α είναι άσκηση αντιστοίχισης ενώ η Β4β ζητάει σχηματισμό προτάσεων με λέξεις από το κείμενο με μοναδική δυσκολία οι λέξεις αυτές να έχουν διαφορετικό από αυτό που διαθέτουν στο κείμενο.

Συμπερασματικά, τα θέματα του διδαγμένου κειμένου των αρχαίων χαρακτηρίζονται μέτριας δυσκολίας για έναν καλά διαβασμένο μαθητή, χωρίς «παγίδες» και ιδιαίτερα δύσκολα σημεία.

ΑΔΙΔΑΚΤΟ:

Σε γενικές γραμμές τα θέματα στο αδίδακτο κείμενο μπορούν να χαρακτηριστούν βατά με εξαίρεση την μετάφραση του κειμένου που ήταν κάπως απαιτητική. Το αδίδακτο κείμενο προέρχεται από τη «Ρητορική» του Αριστοτέλη . Ενώ δίνονταν αρκετές λέξεις ως βοήθεια, ήταν δύσκολο να αποδοθεί το φιλοσοφικό κείμενο στα Νέα Ελληνικά επακριβώς. Οι ασκήσεις γραμματικής και συντακτικού ήταν αναμενόμενες σε σχέση και με τα περυσινά θέματα. Αυτό που μπέρδεψε κάπως τους υποψηφίους ήταν η δευτερεύουσα πρόταση.

Αξιολόγηση θεμάτων: Ζαχαριουδάκη Ελένη, Σαμιωτάκη Αντιγόνη, Φανουράκη Χαρούλα

Εκπαιδευτική Ομάδα Τομέα Φιλολογίας:

Ζαχαριουδάκη Ελένη

Κυδωνάκη Μαριρένα

Σαμιωτάκη Αντιγόνη

Τζωρτζάκη Ελένη

Φανουράκη Χαρούλα

Δείτε τις εκφωνήσεις των θεμάτων εδώ