Συνελήφθησαν δυο αλλοδαποί που έκλεψαν κοσμήματα και χρήματα από το σπίτι 85χρονης

1426
Áóôõíïìéêïß áíáæçôïýí ëçóôÝò ìåôÜ áðü áðüðåéñá ëçóôåßáò ðïõ Ýêáíáí óôï óðßôé ôïõ ðñïðïíçôÞ ôïõ ÐÁÏÊ Ãéþñãïõ Äþíç, óôçí ÊçöéóéÜ ôçí ÐÝìðôç 28 Éïõíßïõ 2012. ¸íïðëïé ëçóôÝò ðñïóðÜèçóáí íá ìðïõí óôï óðßôé ôïõ Ãéþñãïõ Äþíç, üôáí ôïõò áíôéëÞöèçêáí áóôõíïìéêïß. Ïé ëçóôÝò ðÞñáí Ýíáí üìçñï ìáæß ôïõò, ôïí ïðïßï Üöçóáí åëåýèåñï ìåôÜ áðü ëßãç þñá, áöïý îåêßíçóå ç êáôáäßùîç êáé áíôáëëÜ÷èçêáí ðõñÜ ìåôáîý ëçóôþí êáé áóôõíïìßáò, ìå áðïôÝëåóìá íá ôñáõìáôéóôåß Ýíáò áóôõíïìéêüò êáé Ýíáò áðü ôïõò ëçóôÝò. ÁÐÅ-ÌÐÅ/ÁÐÅ-ÌÐÅ/ÁËÅÎÁÍÄÑÏÓ ÂËÁ×ÏÓ

Εξιχνιάστηκε, από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Ασφαλείας Ηρακλείου μια υπόθεση κλοπής, για την οποία σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος  δύο 24χρονων αλλοδαπών υπηκόων Αλβανίας και 21χρονου ημεδαπού.

Ειδικότερα, την 13.04.2018 το βράδυ άγνωστοι δράστες αφαίρεσαν από οικία ιδιοκτησίας 85χρονης ημεδαπής χρήματα, κοσμήματα, φορητό υπολογιστή, κινητό τηλέφωνο, τραπεζικές  κάρτες και διάφορα προσωπικά αντικείμενα.

Από την εμπεριστατωμένη αστυνομική έρευνα και προανάκριση της ανωτέρω Υπηρεσίας και την κατάλληλη αξιοποίηση στοιχείων, προέκυψε ότι οι δύο 24χρονοι και ο 21χρονος  διέπραξαν την εν λόγω κλοπή.

Η προανάκριση διενεργείται από την Υποδιεύθυνση Ασφαλείας Ηρακλείου.