Συνεδριάζει δια περιφοράς το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Φαιστού

520

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                          Μοίρες      12-03-2020

ΔΗΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ                                                                                                    Αριθ. Πρωτ.      2888

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Πληροφορίες: Στυλ.  Τζεκάκης

Τηλεφ:2892.340233

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ( σύμφωνα με ΠΝΠ/ΦΕΚ.55/11-3-2020)

Π Ρ Ο Σ

  1. κ. Δήμαρχο, Αντιδημάρχους –Δημοτικούς Συμβούλους.
  2. Προέδρους Κοινοτήτων.
  3. Νομικό Σύμβουλο του Δήμου.                                                                                

 Πρόσκληση Σύγκλησης  4ης 2020 Τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου

Σας προσκαλούμε σε συνεδρίαση δια περιφοράς , την 17-03-2020 ημέρα Τρίτη και ώρα 19:30, προκείμενου να συζητήσουμε και να πάρουμε απόφαση στο θέμα:

  Εισηγητής Αντιδήμαρχος Οικονομικών κ. Φανουράκη Στυλιανή

  1. Έγκριση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020 του Δήμου Φαιστού μετά των οδηγιών του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ και έγκριση της Στοχοθεσίας στα πλαίσια του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης.

Σε  εφαρμογή της από 11 Μαρτίου 2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου αναφορικά με τα μέτρα αντιμετώπισης του κορωνοϊού  και  την υπ’αριθμ.πρωτ. 18318/13-03-2020  εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα τη σύγκληση των συλλογικών οργάνων των δήμων κατά το διάστημα λήψης μέτρων αποφυγής και διάδοσης του κορωνοϊού, προκρίνεται  η συνεδρίαση  του  Δημοτικού Συμβουλίου  Φαιστού  να  μην  γίνει  διά ζώσης  αλλά  δια  περιφοράς    με τη διαδικασία των διατάξεων των άρθρων 67, παρ. 5 1 και 167, παρ. 12 του ν. 3852/2010. Στο  μοναδικό θέμα της συνεδρίασης που είναι η ψήφιση  του  προϋπολογισμού   οι  δημοτικοί  σύμβουλοι  θα  ψηφίσουν  όπως  εάν  ήταν  ψηφοφορία  διά  ζώσης, με  έγκριση  ή  όχι  του  προτεινόμενου  σχεδίου  προϋπολογισμού  ή  αποχή, με  μόνη  διαφορά  ότι μπορούν να εκφράσουν την ψήφο τους με έναν από τους παρακάτω τρόπους, προκειμένου να επιτευχθεί η μεγαλύτερη δυνατή συμμετοχή υπό τις παρούσες δύσκολες συνθήκες και να ολοκληρωθεί η διαδικασία χωρίς κανένα  κίνδυνο υγείας :

  1. Με email από προσωπικό τους λογαριασμό, γνωστό στις υπηρεσίες του Δήμου Φαιστού, προς το email του  Δήμου Φαιστού

γραφείο Προέδρου ΔΣ  email.: grammatia.ds@0466.syzefxis.gov.gr

  1. Με  sms από προσωπικό τους κινητό, γνωστό και καταχωρημένο ως τέτοιο  στις υπηρεσίες  του  Δήμου Φαιστού, προς τα κινητά  του  Προέδρου , του Αντιπροέδρου ή του Γραμματέα του Δημοτικού  Συμβουλίου.
  2. Μέσω επιστολής που θα περιλαμβάνει την σαφή τοποθέτηση τους επί του θέματος το ονοματεπώνυμο τους και υπογραφή τους.  Η επιστολή μπορεί να περιέχει την τοποθέτηση και περισσότερων του ενός συμβούλων  και να σταλεί με fax  στον  αριθμό  2892024105 του Δήμου Φαιστού.(υπεύθυνες δηλώσεις από δημοτικούς Συμβούλους θα γίνονται δεκτές).

Η ψηφοφορία δύναται να ξεκινήσει από την λήψη της παρούσης  17/03/2020  και θα έχει ολοκληρωθεί    μέχρι  και  ώρα 20:30.

Μετά το πέρας  της ώρας  αυτής  καμία ψήφος δεν θα ληφθεί υπόψιν. Η  απόφαση  που  θα  ληφθεί  θα ανακοινωθεί  στο  σώμα  στην  πρώτη συνεδρίαση  μετά  τη λήξη των μέτρων αποφυγής του κορωνοϊού.

Επιπροσθέτως  και προς διευκρίνιση σας για την ομαλή  ολοκλήρωση της διαδικασίας σας κάνουμε γνωστά τα παρακάτω:

Τόσο οι επικεφαλής όσο και κάθε δημοτικός σύμβουλος έχει την διακριτική ευχέρεια  να υποβάλει με οποιοδήποτε πρόσφορο τρόπο διευκολύνεται τυχόν παρατηρήσεις, ερωτήματα ή και προτάσεις επί του σχεδίου  του προϋπολογισμού του Δήμου Φαιστού έτους 2020, που έχετε παραλάβει ήδη από την 12-3-2020 με την σχετική πρόσκληση.

Μπορείτε να απευθύνεστε από  τη λήψη  της παρούσης (σήμερα 17/3/2020 ) και μέχρι την

( οκτώ μ.μ.) 20:00 στα παρακάτω τηλέφωνα  ή email

ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΙΚΟΛΙΔΑΚΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ

τηλέφωνα επικοινωνίας 2892340201 κινητό 6932919410

Πρόεδρος ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΝΔΡΙΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ 

τηλέφωνα επικοινωνίας 2892340265- 2892340233 ΚΙΝΗΤΟ 6944590762

email: grammatia.ds@0466.syzefxis.gov.gr

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΦΑΝΟΥΡΑΚΗ ΣΤΥΛΙΑΝΗ

τηλέφωνα επικοινωνίας 6949312798

Δ/ΝΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

τηλέφωνα επικοινωνίας 2892340250 ΚΙΝΗΤΟ 6973338796

email:oikonomiki@moires.gov.gr

Η Οικονομική υπηρεσία θα μείνει στη διάθεση σας  έως την ολοκλήρωση της ψηφοφορίας  ώρα 20:30

Τα ερωτήματα σας θα απαντηθούν με απόλυτη υπευθυνότητα, ώστε να διαμορφώσετε την κρίση σας κατά τρόπο ξεκάθαρο προκειμένου να ασκήσετε το δικαίωμα της ψήφου σας.

Ο  Πρόεδρος  Δ.Σ.

                                                                                         Ανδριγιαννάκης  Γρηγόριος