“Ο Λαός την 24ην Σεπτεμβρίου 1908 εν πανδήμω συλλαλητηρίω εν Χανίοις ζητά την Ένωση της Κρήτης μετά της Μητέρας Ελλάδος…”

139

Ο λαός των Χανίων, συγκεντρωθείς εις την πλατείαν τού Άρεως, υπό τήν αρχηγίαν τού Ελευθερίου Βενιζέλου, κηρύσσει επισήμως την Ένωση με την Ελλάδα!

«Ο λαός της πρωτευούσης και των επαρχιών της Κρήτης, συνελθών σήμερον την 24ην Σεπτεμβρίου 1908 εν πανδήμω συλλαλητηρίω εν Χανίοις και συνεχίζων το προαιώνιον και αναλλοίωτον Εθνικόν πρόγραμμά του, το οποίον αποτελεί και τον μόνον πόθον αυτού, κυρήσσει εν ονόματι της Αγίας, Ομοουσίου και Αδιαιρέτου Τριάδος την Ένωση της Κρήτης μετά της Μητέρας Ελλάδος, όπως αποτελέσει μετ’ αυτήν εσαεί εν κράτος αδιάσπαστον και αδιαίρετον, προσκαλεί δε τον βασιλέα των Ελλήνων Γεώργιον τον Α’ να καταλάβη την νήσον και κυβερνήση αυτήν, την δε Κρητικήν Κυβέρνησην όπως συγκαλέση ως τάχιστα την Βουλήν και διατάξη τας Αρχάς να διοικούν εν ονόματι του Βασιλέως των Ελλήνων. Εκλέγει Επιτροπήν εικοσαμελήν, όπως διά της Κυβερνήσεως του τόπου διαβιβάσει το κήρυγμα τούτο εις τον Βασιλέα των Ελλήνων την Ελληνικήν Κυβέρνησην και τους ενταύθα Προξένους των Προστάτιδων Δυνάμεων».

Πηγή: ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ