Πρόσκληση «δια περιφοράς» συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Φαιστού

78

        

 Πρόσκληση Σύγκλησης  8ης 2020 Τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου 

Σας προσκαλούμε σε συνεδρίαση δια περιφοράς, την 26-05-2020 ημέρα Τρίτη και από ώρα 09:00 έως 13:00, προκείμενου να συζητήσουμε και να πάρουμε απόφαση στα παρακάτω θέματα:

  Εισηγητής Δήμαρχος κ. Νικολιδάκης Γρηγόριος

 1. Άσκηση έγκλησης κατά παντός υπευθύνου για την καταπάτηση δημοτικής έκτασης στην περιοχή Παχιά Άμμος Δ.Ε. Τυμπακίου Δήμου Φαιστού.
 2. Εισήγηση για απόφαση υποβολής πρότασης χρηματοδότησης στο επιχειρησιακό πρόγραμμα «Αλιεία & Θάλασσα 2014-2020» προτεραιότητα 4 «Αύξηση της απασχόλησης και της Εδαφικής Συνοχής» για το έργο «Ανάπλαση Πλατείας Αγίου Πνεύματος Δημοτικής Ενότητας Τυμπακίου Δήμου Φαιστού».
 3. Εισήγηση για απόφαση υποβολής πρότασης χρηματοδότησης στο επιχειρησιακό πρόγραμμα «Αλιεία & Θάλασσα 2014-2020» προτεραιότητα 4 «Αύξηση της απασχόλησης και της Εδαφικής Συνοχής» για το έργο «Γραφείο Ενημέρωσης και Πληροφόρησης Επισκεπτών».
 4. Εισήγηση για απόφαση υποβολής πρότασης χρηματοδότησης στο επιχειρησιακό πρόγραμμα «Αλιεία & Θάλασσα 2014-2020» προτεραιότητα 4 «Αύξηση της απασχόλησης και της Εδαφικής Συνοχής» για το έργο «Υδραγωγείο Τυμπακίου – Εκθεσιακός χώρος – Το πέρασμα του νερού σε διαδοχικές χρονικές περιόδους στο Δήμο Φαιστού».
 5. Εισήγηση για απόφαση υποβολής πρότασης χρηματοδότησης στο επιχειρησιακό πρόγραμμα «Αλιεία & Θάλασσα 2014-2020» προτεραιότητα 4 «Αύξηση της απασχόλησης και της Εδαφικής Συνοχής» για το έργο «Περιβαλλοντική ενημέρωση και οικοτουριστικές δραστηριότητες στην Καταλυκή Δ.Ε. Τυμπακίου Δήμου Φαιστού».
 6. Εισήγηση για απόφαση υποβολής πρότασης χρηματοδότησης στο επιχειρησιακό πρόγραμμα «Αλιεία & Θάλασσα 2014-2020» προτεραιότητα 4 «Αύξηση της απασχόλησης και της Εδαφικής Συνοχής» για το έργο «Εκθεσιακός Χώρος για το πέρασμα της Αλιείας σε διαδοχικές χρονικές περιόδους μέχρι και σήμερα στην Κοινότητα Πιτσιδίων Δήμου Φαιστού».
 7. Εισήγηση για απόφαση υποβολής πρότασης χρηματοδότησης στο επιχειρησιακό πρόγραμμα «Αλιεία & Θάλασσα 2014-2020» προτεραιότητα 4 «Αύξηση της απασχόλησης και της Εδαφικής Συνοχής» για το έργο «Μελέτη ανάπλασης οδών οικισμού Ματάλων».
 8. Εισήγηση για απόφαση υποβολής πρότασης χρηματοδότησης στο επιχειρησιακό πρόγραμμα «Αλιεία & Θάλασσα 2014-2020» προτεραιότητα 4 «Αύξηση της απασχόλησης και της Εδαφικής Συνοχής» για το έργο «Μελέτη συνολικής θεώρησης αισθητικής και λειτουργικής αναβάθμισης οικισμού Ματάλων».
 9. Εισήγηση για απόφαση υποβολής πρότασης χρηματοδότησης στο επιχειρησιακό πρόγραμμα «Αλιεία & Θάλασσα 2014-2020» προτεραιότητα 4 «Αύξηση της απασχόλησης και της Εδαφικής Συνοχής» για το έργο «Αναβάθμιση υφιστάμενων και δημιουργία συμπληρωματικών κοινόχρηστων υποδομών για την υποστήριξη πολιτιστικών-περιβαλλοντικών εκδηλώσεων στο χώρο του Δημοτικού κάμπινγκ Ματάλων».

  Εισηγητής Αντιδήμαρχος Οικονομικών κ. Φανουράκη Στυλιανή

 1. Αποδοχή έκτακτης χρηματοδότησης για κάλυψη δαπανών μη διάδοσης του κορωνοϊού covid-19-τροποποίηση προϋπολογισμού 2020.
 2. Τροποποίηση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020 του δήμου Φαιστού και ενίσχυση του ΚΑ 20.6654.0001 με τίτλο «προμήθεια λαμπτήρων εξωτερικού φωτισμού».
 3. Τροποποίηση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020 του δήμου Φαιστού και ενίσχυση των ΚΑ 30.6041 και 30.6054.

Σε  εφαρμογή των από 11 Μαρτίου 2020 και 31 Μαρτίου 2020 Πράξεων Νομοθετικού Περιεχομένου αναφορικά με τα μέτρα αντιμετώπισης του κορωνοϊού  και  τις υπ’αριθμ.πρωτ. 18318/13-03-2020  και 20930/31-03-2020 εγκύκλιους του Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα τη σύγκληση των συλλογικών οργάνων των δήμων κατά το διάστημα λήψης μέτρων αποφυγής και διάδοσης του κορωνοϊού, προκρίνεται  η συνεδρίαση  του  Δημοτικού Συμβουλίου  Φαιστού  να  μην  γίνει  διά ζώσης  αλλά  δια  περιφοράς    με τη διαδικασία των διατάξεων των άρθρων 67, παρ. 5 1 του ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκαν με τις αντίστοιχες του άρθρου 184 παρ. 1 του ν. 4635/2019. Στα παραπάνω θέματα της συνεδρίασης οι  δημοτικοί  σύμβουλοι  θα  ψηφίσουν  όπως  εάν  ήταν  ψηφοφορία  διά  ζώσης, με  έγκριση  ή  όχι  επί των θεμάτων που αναγράφονται στην πρόσκληση  ή  αποχή, με  μόνη  διαφορά  ότι μπορούν να εκφράσουν την ψήφο τους με έναν από τους παρακάτω τρόπους, προκειμένου να επιτευχθεί η μεγαλύτερη δυνατή συμμετοχή υπό τις παρούσες δύσκολες συνθήκες και να ολοκληρωθεί η διαδικασία χωρίς κανένα  κίνδυνο υγείας :

 1. Με email από προσωπικό τους λογαριασμό, γνωστό στις υπηρεσίες του Δήμου Φαιστού, προς το email του  Δήμου Φαιστού

γραφείο Προέδρου ΔΣ  mail.: grammatia.ds@0466.syzefxis.gov.gr

 1. Με  sms από προσωπικό τους κινητό, γνωστό και καταχωρημένο ως τέτοιο  στις υπηρεσίες  του  Δήμου Φαιστού, προς τα κινητά  του  Προέδρου, του Αντιπροέδρου ή του Γραμματέα του Δημοτικού  Συμβουλίου.
 1. Μέσω επιστολής που θα περιλαμβάνει την σαφή τοποθέτηση τους επί των θεμάτων το ονοματεπώνυμο τους και υπογραφή τους.  Η επιστολή μπορεί να περιέχει την τοποθέτηση και περισσότερων του ενός συμβούλων  και να σταλεί με fax  στον  αριθμό  2892024105 του Δήμου Φαιστού.(υπεύθυνες δηλώσεις από δημοτικούς Συμβούλους θα γίνονται δεκτές)

Η ψηφοφορία δύναται να ξεκινήσει την 26/05/2020 από ώρα 09:00 και θα έχει ολοκληρωθεί μέχρι  και  ώρα 13:00. 

Μετά το πέρας  της ώρας  αυτής  καμία ψήφος δεν θα ληφθεί υπόψιν. Οι  αποφάσεις  που  θα  ληφθούν  θα ανακοινωθούν  στο  σώμα  στην  πρώτη συνεδρίαση  μετά  τη λήξη των μέτρων αποφυγής του κορωνοϊού.

Επιπροσθέτως  και προς διευκρίνιση σας για την ομαλή  ολοκλήρωση της διαδικασίας σας κάνουμε γνωστά τα παρακάτω:

Τόσο οι επικεφαλής όσο και κάθε δημοτικός σύμβουλος έχει την διακριτική ευχέρεια  να υποβάλει με οποιοδήποτε πρόσφορο τρόπο διευκολύνεται τυχόν παρατηρήσεις, ερωτήματα ή και προτάσεις επί των θεμάτων που αναγράφονται στην πρόσκληση.

Μπορείτε να απευθύνεστε από  τη λήψη  της παρούσης (σήμερα 22/5/2020 ) και μέχρι την

ώρα 13:00 στα παρακάτω τηλέφωνα  ή email

ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΙΚΟΛΙΔΑΚΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ

τηλέφωνα επικοινωνίας 2892340201 κινητό 6932919410

Πρόεδρος ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΝΔΡΙΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ 

τηλέφωνα επικοινωνίας 2892340265- 2892340233 ΚΙΝΗΤΟ 6944590762

email: grammatia.ds@0466.syzefxis.gov.gr

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΦΑΝΟΥΡΑΚΗ ΣΤΥΛΙΑΝΗ

τηλέφωνα επικοινωνίας 6949312798

Τα ερωτήματα σας θα απαντηθούν με απόλυτη υπευθυνότητα, ώστε να διαμορφώσετε την κρίση σας κατά τρόπο ξεκάθαρο προκειμένου να ασκήσετε το δικαίωμα της ψήφου σας.

                                                                                                 Ο  Πρόεδρος  Δ.Σ.

                                                                                         Ανδριγιαννάκης  Γρηγόριος