Πότε επιτρέπεται το κυνήγι των παρακάτω θηραμάτων, κατά τρόπο και χρόνο στην Περιφερειακή ενότητα Ηρακλείου

1696

Σύμφωνα με το υπ’ Αριθμ. 6247/14-8-2018 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις της κυνηγετικής περιόδου 2018-2019 από 20 Αυγούστου 2018 έως 28 Φεβρουαρίου 2019 και επιτρέπεται το κυνήγι των παρακάτω θηραμάτων, κατά τρόπο και χρόνο στην Περιφερειακή ενότητα Ηρακλείου ως εξής:

Α/Α Είδος Ζώνες διαβίβασης Περίοδος Ημέρες Επιτρεπόμενος αριθμός
  ΘΗΛΑΣΤΙΚΑ    

 

   
1. Λαγός (Lepus europaeous)   15/9-10/1

 

Τετ–Σαβ-Κυρ Ένα (1)
2. Πετροκούναβο (Martes foina)   15/9-28/2

 

Όλες Χωρίς περιορισμό
  ΠΟΥΛΙΑ Δενδρόβια, εδαφόβια, κ.α.      

 

 
1 Σιταρήθρα(Alauda arvensis) 20/8-14/9 15/9-10/2 Όλες Δέκα (10)
2 Φάσα(Columba palumbus) 20/8-14/9 15/9-20/2 Όλες Χωρίς περιορισμό
3 Αγριοπερίστερο (Columba livia) 20/8-14/9 15/9-20/2 Όλες Χωρίς περιορισμό
4 Ορτύκι (Coturnix coturnix) 20/8-14/9 15/9-20/2 Όλες Δώδεκα (12)
5 Τρυγόνι (Streptopelia turtur) 20/8-14/9 15/9-20/2 Όλες Δώδεκα (10)
6 Τσίχλα (Turdus philomelos) 20/8-14/9 15/9-28/2 Όλες  

 

 

 

Είκοσι πέντε (25) συνολικά για όλα τα είδη

 

7 ∆ενδρότσιχλα (Turdus viscivorus) 20/8-14/9 15/9-20/2 Όλες
8 Κοκκινότσιχλα (Turdus iliacus) 20/8-14/9 15/9-28/2 Όλες
9 Γερακότσιχλα (Turdus pilaris) 20/8-14/9 15/9-28/2 Όλες
10 Κότσυφας (Turdus merula) 20/8-14/9 15/9-20/2 Όλες
11 Καρακάξα (Pica pica) 20/8-14/9 15/9-28/2 Όλες Χωρίς περιορισμό
12 Κάργια (Corvus monedula) 20/8-14/9 15/9-28/2 Όλες Χωρίς περιορισμό
13 Κουρούνα (Corvus corone)

 

20/8-14/9 15/9-28/2 Όλες Χωρίς περιορισμό
14 Ψαρόνι (Sturnus vulgaris)

 

20/8-14/9 15/9-28/2 Όλες Χωρίς περιορισμό
15 Μπεκάτσα (Scolopax rusticola)   15/9-28/2 Όλες Δέκα (10)
16 Νησιώτικη Πέρδικα (Alectoris chukar)   15/9-30/11 Τετ–Σαβ-Κυρ Τέσσερα (4)
  ΠΟΥΛΙΑ Υδρόβια και παρυδάτια      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Δώδεκα (12) Συνολικά από όλα τα είδη

1 Σφυριχτάρι (Anas penelope)   15/9-10/2 Όλες
2 Κιρκίρι (Anas crecca)   15/9-31/1 Όλες
3 Πρασινοκέφαλη (Anas

platyrhynchos)

  15/9-31/1 Όλες
4 Σουβλόπαπια (Anas acuta)   15/9-10/2 Όλες
5 Σαρσέλα (Anas querquedula)   15/9-31/1 Όλες
6 Χουλιαρόπαπια (Anas clypeata)   15/9-31/1 Όλες
7 Κυνηγόπαπια (Aythya ferina)   15/9-31/1 Όλες
8 Τσικνόπαπια (Aythya fuligula)   15/9-31/1 Όλες
9 Φαλαρίδα (Fulica atra)   15/9-10/2 Όλες
10 Ασπρομετωπόχηνα (Anser albifrons)   15/9-31/1 Όλες
11 Νερόκοτα (Gallinula chloropus)   15/9-31/1 Όλες Δέκα (10)
12 Μπεκατσίνι (Gallinago gallinago)   15/9-31/1 Όλες Δέκα (10)
14 Καλημάνα (Vanellus vanellus)   15/9-31/1 Όλες Δέκα (10)

ΕΙΔΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ

Απαγορεύεται το κυνήγι της μπεκάτσας (Scolopax rusticola) στο καρτέρι, το πρωί και το βράδυ.

Περιορίζεται η χρησιμοποίηση σκύλων δίωξης για άσκηση κυνηγίου από 15-9-2018 μέχρι και 20-1-2019 σε 3 (τρεις) ημέρες την εβδομάδα (Τετάρτη, Σάββατο και Κυριακή), δηλαδή μόνο τις ημέρες κατά τις οποίες επιτρέπεται αντιστοίχως το κυνήγι του Λαγού (Lepus europaeous).

Επιτρέπεται το κυνήγι του Πετροκούναβου (Martes foina) από 15-9-2018 μέχρι 20-1-2019 με τη χρησιμοποίηση κυνηγετικού όπλου και σκύλου δίωξης και από 21-1-2019 μέχρι 28-2-2019 χωρίς σκύλο δίωξης. Η χρησιμοποίηση σκύλου δίωξης για το κυνήγι του Πετροκούναβου επιτρέπεται για τις ημέρες Τετάρτη, Σάββατο και Κυριακή.

Για όσα είδη πουλιών δεν αναφέρονται στην παρούσα δασική αστυνομική διάταξη απαγορεύεται το κυνήγι τους, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 2,3, και 4 της Οδηγίας 79/409/ΕΟΚ.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ

Απαγορεύεται το κυνήγι στα μόνιμα Καταφύγια Άγριας Ζωής, στα εκτροφεία θηραμάτων, στις περιοχές που ισχύουν απαγορεύσεις θήρας ορισμένου χρόνου, στους πυρήνες των Εθνικών Δρυμών, σε θαλάσσια ζώνη πλάτους 300 μέτρων από τις ακτές, σε όλες τις περιοχές και για όλα τα είδη που ισχύουν περιορισμοί θήρας, στις περιοχές για τις οποίες έχουν εκδοθεί Δασικές Απαγορευτικές Διατάξεις κυνηγίου λόγω πυρκαγιών τα προηγούμενα έτη και σε όσες περιοχές πρόκειται να εκδοθούν σχετικές αποφάσεις, στους αρχαιολογικούς χώρους, ιστορικούς τόπους και μνημεία χωρίς προηγούμενη άδεια του Υπ. Πολιτισμού, σε απόσταση 250 μέτρων από την τελευταία κατοικία πόλεων και οικισμών και σε ακτίνα 150 μέτρα γύρω από μεμονωμένες κατοικίες, σε περιοχές που λειτουργούν νόμιμα κατασκηνώσεις και κατά την περίοδο λειτουργίας τους σε απόσταση μέχρι 250 μέτρων (250) από την εξωτερική περίφραξη αυτών. Επίσης στις ασυγκόμιστες γεωργικές καλλιέργειες, ατρύγητα αμπέλια, οπωρώνες, στύλους ΔΕΗ, ΟΤΕ, κ.λ.π.

Απαγορεύεται η αγοραπωλησία όλων των ειδών θηραμάτων, εκτός εκείνων που προέρχονται από εκτροφεία (δημόσια ή ιδιωτικά), από τις Ελεγχόμενες Κυνηγετικές Περιοχές ή το Εξωτερικό, εφόσον τηρηθούν οι νόμιμες διαδικασίες απόκτησης τους.

Η εκγύμναση των κυνηγετικών σκύλων επιτρέπεται αποκλειστικά και μόνο στους περιορισμένους χώρους εκγύμνασης που καθορίζονται από τις δασικές αρχές και απαγορεύεται οπουδήποτε αλλού.

Προς αποφυγή ατυχημάτων κατά τη διάρκεια κυνηγίου, λαγού, μπεκάτσας και ορτυκιού, οι κυνηγοί υποχρεούνται να φέρουν στον κορμό του σώματός τους ένδυμα φωσφορίζοντος χρώματος πορτοκαλί (αποκλειόμενης απλής λωρίδας), ορατό από κάθε οπτική πλευρά.

ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Οι παραβάτες της παρούσας δασικής αστυνομικής διάταξης τιμωρούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 287, παρ. 18 του Ν.Δ. 86/1969, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, σε συνδυασμό με το άρθρο 48 παρ. 8 του Ν. 4280/2014 (ΦΕΚ 159 Α), όπου ο νόμος (άρθρο 287 του δακικού κώδικα) και οι αριθμ. 414985/29-11-1985 (ΦΕΚ 757Β’) Κοινές Υπουργικές Αποφάσεις, όπως τροποποιήθηκα και ισχύουν, δεν ορίζουν διαφορετικά.