Να ενταχθούν όλες οι προτάσεις στο πρόγραμμα βιολογικής καλλιέργειας, ζητά η Περιφέρεια Κρήτης

1085

Η Περιφέρεια Κρήτης ζητά από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης να εντάξει στο πρόγραμμα χρηματοδότησης της βιολογικής καλλιέργειας όλες τις προτάσεις που κατατέθηκαν από την Κρήτη και πληρούν τις προϋποθέσεις για να χρηματοδοτηθούν.

Σε επιστολή προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Βαγγέλη Αποστόλη και τον Γενικό Γραμματέα Χαράλαμπο Κασίμη που υπογράφει ο Αντιπεριφερειάρχης Πρωτογενή Τομέα Μανόλης Χνάρης, ζητείται να ενταχθούν κανονικά στο πρόγραμμα οι ενδιαφερόμενοι, αντί να κριθούν επιλαχόντες, με στόχο την αύξηση της ανταγωνιστικότητας των γεωργικών εκμεταλλεύσεων.

Συγκεκριμένα, στην επιστολή αναφέρεται:

 

«Όπως γνωρίζετε, έχει ήδη ολοκληρωθεί η υποβολή των αιτήσεων στήριξης για συμμετοχή στο Μέτρο 11 «Βιολογικές Καλλιέργειες» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης Ελλάδος 2014-2020. Στην Περιφέρεια Κρήτης εκδηλώθηκε μεγάλο ενδιαφέρον. Στη Δράση 11.1.2 «Ενισχύσεις για τη μετατροπή σε βιολογικές πρακτικές και μεθόδους παραγωγής στην κτηνοτροφία» έχουν υποβληθεί 2.621 αιτήσεις και στη Δράση 11.2.2 «Ενισχύσεις για τη διατήρηση σε βιολογικές πρακτικές και μεθόδους παραγωγής στην κτηνοτροφία» 1.278 αιτήσεις.

Όσον αφορά στη Δράση 11.1.2 οι εγκεκριμένοι είναι 99 συνολικού προϋπολογισμού τριετίας 2.280.000€ και οι επιλαχόντες 2.494 συνολικού προϋπολογισμού τριετίας 63.195.000€. Βάσει των κριτηρίων επιλογής, στην κατηγορία των επιλαχόντων έχουν προκύψει 700 αιτήσεις ισοβαθμούντων, στα 60 μόρια, συνολικού προϋπολογισμού τριετίας 13.920.000€. Λαμβάνοντας υπόψη ότι το ακατανέμητο ποσό της Δράσης είναι 6.170.000€, παρακαλούμε όπως γίνει αύξηση της πίστωσης στο σύνολο της τριετίας για την κάλυψη των ισοβαθμούντων.

Όσον αφορά στη Δράση 11.2.2 οι εγκεκριμένοι είναι 299 συνολικού προϋπολογισμού πενταετίας 21.600.000€ και οι επιλαχόντες 874 συνολικού προϋπολογισμού πενταετίας 51.270.000€. Βάσει των κριτηρίων επιλογής, στην κατηγορία των επιλαχόντων, έχουν προκύψει 173 αιτήσεις ισοβαθμούντων, στα 45 μόρια, συνολικού προϋπολογισμού πενταετίας 11.700.000€. Λαμβάνοντας υπόψη ότι το ακατανέμητο ποσό της Δράσης είναι 3.750.000€, παρακαλούμε όπως γίνει αύξηση της πίστωσης στο σύνολο της πενταετίας για την κάλυψη των ισοβαθμούντων.

Καθώς το Μέτρο 11 έχει στόχο να προσφέρει δημόσια αγαθά, που συμβάλλουν στη προστασία του περιβάλλοντος και την καλή διαβίωση των ζώων και η στήριξη χορηγείται, προκειμένου οι  δικαιούχοι να αποζημιωθούν για το διαφυγόν εισόδημα, τις πρόσθετες δαπάνες και το κόστος συναλλαγής που, κατά περίπτωση, συνεπάγεται η μετατροπή ή η διατήρηση των πρακτικών της βιολογικής γεωργίας, κρίνεται αναγκαία η  διερεύνηση της δυνατότητας αύξησης της πίστωσης, ώστε να ενταχθούν στο Μέτρο το σύνολο των ισοβαθμούντων υποψηφίων που πληρούν τις προϋποθέσεις.

Δεδομένης της ένταξης 530 αιτήσεων στήριξης στο ΠΑΑ 2007-2013 και της ιδιαίτερης σημασίας του γενικότερα για την οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη της υπαίθρου και των ευρύτερων περιοχών της Περιφέρειας Κρήτης και ειδικότερα για την αύξηση της ανταγωνιστικότητας των γεωργικών εκμεταλλεύσεων, η περιφέρειά μας, κρίνει απαραίτητο να εξευρεθεί τρόπος ένταξης στο ΠΑΑ 2014-2020 όλων των υποψηφίων που ενώ πληρούν τις προϋποθέσεις, θα χαρακτηριστούν ως επιλαχόντες, λόγω του καθορισθέντος προϋπολογισμού».