Μέτρα πρόληψης Αφρικανικής πανώλους των χοίρων

337

Ενημέρωση από το Δήμο Φαιστού:

Σύμφωνα με έγγραφό της Δ/νσης Κτηνιατρικής Ηρακλείου με αριθμό πρωτ : 208402/27-08-2019΄΄,σας ενημερώνουμε ότι όλοι οι ιδιοκτήτες συστηματικών και οικόσιτων εκτροφών χοίρων έχουν την υποχρέωση να τα δηλώνουν στα κατά τόπους Αγροτικά Κτηνιατρεία και να αποκτήσουν κωδικό εκμετάλλευσης.

Κατόπιν αυτού δεν μπορούν πλέον  να κατέχουν σαν ‘’οικόσιτα’’ χοιρινά εξαιτίας της παραπάνω ασθένειας (Αφρικανικής Πανώλους των Χοίρων) και γι`αυτόν τον λόγο δεν θα εκδίδεται από το Δήμο πιστοποιητικό κατοχής ζώων για τα χοιρινά που δεν θα έχουν μητρώο εκμετάλλευσης από το Αγροτικό Κτηνιατρείο.

Επίσης όσοι εκτρέφουν χοίρους θα πρέπει να τους διατηρούν αποκλειστικά εντός περιφραγμένων χώρων με κατάλληλες συνθήκες υγιεινής και να ενημερώνονται τακτικά από τα κατά τόπους Αγροτικά Κτηνιατρεία.