Επιχορήγηση δήμων με 7 εκατ. ευρώ για ναυαγοσωστικές υπηρεσίες

250

Επιχορήγηση Δήμων της Χώρας συνολικού ποσού ύψους 7.000.000,00€, για την κάλυψη δαπανών παροχής υπηρεσιών ναυαγοσωστικής κάλυψης σε οργανωμένες ή μη παραλίες σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ. 7 του Π.Δ. 71/2020, υπέγραψε ο αν. υπουργός κ. Πέτσας.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) του άρθρου 259 του ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α΄) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως ισχύουν,
β) του άρθρου 37 του ν.4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: Οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α΄ 133),
γ) του π.δ. 141/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Εσωτερικών» (Α΄ 180),
δ) του π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους – Μεταφορά Υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α΄ 119),
ε) του π.δ. 71/2020 «Σχολές ναυαγοσωστικής εκπαίδευσης, χορήγηση άδειας ναυαγοσώστη,
υποχρεωτική πρόσληψη ναυαγοσώστη σε οργανωμένες ή μη παραλίες» (Α΄ 166),
στ) του π.δ. 2/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄2).
2. Την αριθμ. Υ22/17.06.2021 (ΦΕΚ 2607 Β΄) Απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Εσωτερικών, Στυλιανό Πέτσα».
3. Την υπ’ αρίθμ. 19723/19-03-2021 απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών «Ορισμός Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών ως διατάκτη, κατά την παρ.3 του άρθρου 37 του ν.4622/2019 (ΦΕΚ 133 Α΄)» (Β΄ 1064).
4. Την υπ’ αριθμ. 022/10.05.2022 απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής της Κ.Ε.Δ.Ε., με θέμα: «Έγκριση κατανομής ποσού 7.000.000,00€ για την κάλυψη δαπανών παροχής υπηρεσιών ναυαγοσωστικής κάλυψης σε οργανωμένες ή μη παραλίες».
5. Τις πιστώσεις που είναι εγγεγραμμένες στον Κρατικό Προϋπολογισμό έτους 2022 και αφορούν στους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους των Δήμων.
6. Το χρηματικό υπόλοιπο του λογαριασμού του Υπουργείου Εσωτερικών που τηρείται στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων με τον τίτλο «Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι των Δήμων».
Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε
Α. Κατανέμουμε από τον λογαριασμό του Υπουργείου Εσωτερικών που τηρείται στο Ταμείο
Παρακαταθηκών και Δανείων με τον τίτλο «Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι των Δήμων» συνολικό ποσό ύψους 7.000.000,00€ σε Δήμους της χώρας, για την κάλυψη δαπανών παροχής υπηρεσιών ναυαγοσωστικής κάλυψης σε οργανωμένες ή μη παραλίες σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ. 7 του Π.Δ. 71/2020, σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα:

ΔΕΙΤΕ ΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ