Δικαιολογητικά που θα πρέπει να καταθέσουν οι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί για το επίδομα ανεργίας

8867

Ενημέρωση από τον Πανελλήνιο Σύλλογο Αναπληρωτών Δασκάλων:

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΝΕΡΓΙΑΣ.

Καθώς λήγουν οι συμβάσεις μας την Πέμπτη 21/6, παρακάτω θα βρείτε τα δικαιολογητικά για το επίδομα ανεργίας.

Ωστόσο, να τονίσουμε ότι:

α) Εαν κάποιος/α έχει σκοπό να καταθέσει σε άλλο υποκατάστημα του ΟΑΕΔ τα χαρτιά του και σε άλλο να κάνει την πρώτη παρουσία, θα είναι καλό να συνεννοηθεί πρώτα με τα κατά τόπους υποκαταστήματα του ΟΑΕΔ. Καθώς, άλλες φορές το δέχονται κι άλλες όχι.

β) Λαμβάνεται σοβαρά υπόψιν το αποδεικτικό κατοικίας. Υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να μη δεχτούν να σας εξυπηρετήσουν αν δεν έχετε κάποιο λογαριασμό στο όνομά σας που να φαίνεται η περιοχή που εξυπηρετεί το υποκατάστημα του ΟΑΕΔ.

Τα δικαιολογητικά είναι τα εξής:

(Με αυτά τα δικαιολογητικά βγάζεις πρώτα δελτίο -κάρτα- ανεργίας και αμέσως μετά κάνεις αίτηση για επιδότηση ανεργίας)

Έντυπο Καταγγελίας Σύμβασης Εργασίας (Ε6) υπογεγραμμένο από τον άνεργο και σφραγισμένο και υπογεγραμμένο από τον εργοδότη ή Βεβαίωση Λήξης Σύμβασης Ορισμένου χρόνου (Ε7) υπογεγραμμένη και σφραγισμένη από τον εργοδότη.

Το έντυπο «Βεβαίωση Εργοδότη» το οποίο συμπληρώνει ο εργοδότης σύμφωνα με τις εγγραφές της ΑΠΔ (Αναλυτική Περιοδική Δήλωση που υποβάλλεται στο ΙΚΑ) του τελευταίου διμήνου πριν από την καταγγελία της σύμβασης εργασίας. Το έντυπο αυτό θα φέρει πρωτότυπη σφραγίδα και υπογραφή του εργοδότη, χωρίς κάποια επιπλέον σφραγίδα επικύρωσης από το αρμόδιο κατάστημα του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.

Οικογενειακό βιβλιάριο Ασθενείας, εφόσον υπάρχουν συντηρούμενα μέλη.

Πρόσφατο Εκκαθαριστικό Σημείωμα της αρμόδιας Δ.Ο.Υ. ή εφόσον δεν έχει εκδοθεί για οποιοδήποτε λόγο, αντίγραφο της τελευταίας δήλωσης φορολογίας εισοδήματος.

Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας του ασφαλισμένου.

Λογαριασμό Εθνικής Τραπέζης (ΙΒΑΝ) στον οποίο ο ασφαλισμένος είναι ο πρώτος δικαιούχος.

Αποδεικτικό διεύθυνσης κατοικίας του ασφαλισμένου (π.χ. λογαριασμός ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΕΥΔΑΠ).