Μείον 248.312 κ.μ. νερού στο φράγμα Φανερωμένης τον τελευταίο μήνα…

164

Αρνητικό ισοζύγιο νερού στο φράγμα Φανερωμένης τον τελευταίο μήνα.

Συγκεκριμένα, παρά τις εισροές νερού από τον Κουτσουλίτη ποταμό, η ποσότητα νερού στο φράγμα μειώθηκε κατά 248.312 κ.μ.

Μάλιστα σε μια εποχή που οι βάνες τροφοδοσίας στους ΤΟΕΒ παραμένουν κλειστές.

Νερό ουσιαστικά από το φράγμα παίρνει αυτή την εποχή (μόνο) ο ξηρικός αναδασμός, η Γαλιά, τα Σκούρβουλα και η Φανερωμένη.

Για την ιστορία να σημειώσουμε ότι το φράγμα Φανερωμένης είχε στις 12 Απριλίου 11.137.561 κ.μ. νερού, ενώ χθες Δευτέρα, 3 Μαΐου 10.889.249

Σημειώνουμε ότι το φράγμα Φανερωμένης γεμίζει στο 18.000.000 κ.μ. νερού…