21 Φεβρουαρίου 1913: Ο Ιερός Λόχος των Κρητών μπαίνει στα Ιωάννινα

839

21 Φεβρουαρίου 1913: Ημέρα παραδόσεως του Μπιζανίου και της απελευθέρωσης των Ιωαννίνων. Ο επικεφαλής του «Ιερού Λόχου των Κρήτων Φοιτητών» που υπαγόταν στο 1ο Τάγμα Κρητών του Ανεξάρτητου Συντάγματος την ημέρα παραδόσεως του Μπιζανίου, «εύρεν αυτούς απέναντί του και εις απόστασιν 200 μόλις μέτρων. Αλλά και το έγγραφον της παραδόσεως των Ιωαννίνων κατατέθη εις χείρας των.  Και δι’ αυτών, μεταβιβάσθη εις Γενικόν Αρχηγείον…»

Ο Ιερός Λόχος των Κρητών αποτελούνταν από 250 φοιτητές και σπουδαστές που εγκατέλειψαν τα θρανία  και «…έσπευσαν αμέσως μετά την κήρυξιν των Βαλκανικών Πολέμων αυθορμητως να χύσωσιν και αυτοί το αίμα των ως Ιερολοχίται του 1821, υπέρ της απελευθερώσεως των υπό τον Τουρκικόν Ζυγόν στεναζόντων αδελφών μας. Έλαβον μέρος απ’ αρχής μέχρι τέλους εις την γιγαντομαχίαν του Ηπειρωτικού Αγώνος. Διεδραμάτισαν κύριον ρόλον εις την μάχη των Πεστών, κυριεύσαντες και δύο πυροβολα- πρώτοι εισελθόντες εις Πεστά…»

(Απόσπασμα από το βιβλίο του  ιερολοχίτη Ιωάννη Κ. Χατζιδάκη και μετέπειτα γεωπόνου «Ηρώον Πολεμιστών»)