1884: Για μια σκάλα σαμαριού σκότωσαν τον Αντώνη Χελιδονάκη από τη Γρηγοριά…

573

Ένα απίστευτο περιστατικό στο Ηράκλειο το 1884, έρχεται σήμερα να προστεθεί στις «Ειδήσεις του χθες» που παρουσιάζει κατά καιρούς το “e-mesara.gr”.

Συνέβη στη Γιόφυρο με πρωταγωνιστή και θύμα τον Αντώνιο Χελιδονάκη από τη Γληγοριά και φονιά τον Τουράπη Ρεμαντανάκη από το Διονύσι!

Αντιγράφουμε το θέμα από την εφημερίδα του Ηρακλείου «ΜΙΝΩΣ» (αρ. φ. 164 – 31/3/1884). Αναφέρει λοιπόν:

«Εν ω κατά την 19η φθίνοντος εξήρχετο εξ Ηρακλείου ο Αντώνιος Χελιδονάκης μετά των δύο αδελφών του απάντησε καθ΄ οδόν τον από το Διονύσι  Μονοφατσίου Τουράπην Ρεμαντανάκην, ον φιλοφρόνος εχαιρέτισεν εκ προτέρας γνωριμίας ορμώμενος, μάλιστα δε και εκέρασεν αυτόν εις το παρά την θέσιν «Γιόφυρος καμάρα» οινοπωλείον μεθ΄ον προεχώρησεν εις τον δρόμον του.

Ότε όμως ανεπαισθήτως ακτέπεσεν εκ του σάγματος αναβολεύς (η σάλα) του Αντωνίου Χελιδονάκη και επέστρεψεν προς αναζήτησιν αυτού, απάντησεν πάλιν τον ειρημένον οθωμανόν μεθ΄ου ήλθεν εις έριδας πεποιθώς ότι εκείνος είχεν εύρη αυτόν.

Επειδή δε εν τη φιλονικία αυτών παρουσιάστησαν και τρεις έτεροι οθωμανοί οδοιπορούντες, ενθαρυνθείς ο οθωμανός ώρμησε κατ΄ αυτού μετά τόλμης, εξαγάγων μάλιστα μικρόν δίκανον όπλον όπερ όμως οι εν λόγω οθωμανοί του αφήρεσαν μετά των οθωμανών προς διαχώρισιν αυτών.

Δυστυχώς όμως καθ΄ον χρόνον συνέβαιναν ταύτα, δύο οθωμανίδες λαβούσαι μέρος εις την συμπλοκήν εκτύπων τους χριστιανούς δια λίθων. Ότε δε ο φανευθείς προσεπάθει να καθησυχάσει αυτάς ο φονεύς ευρών αρμοδίαν περίστασιν είλκυσε μάχαιραν και εμπείξας αυτήν περί την οσφύν ου Αντωνίου Χελιδονάκη ετράπη εις φυγήν. Η δεινή αυτή πληγήν επήνεγκεν αυθωρεί τον θάναντον του ειρημένου και την φυγήν τροπήν των οθωμανών.

Λαβούσα γνώσιν των τούτων  η Αστυνομίαν κατέλαβεν αμέσως τας δέουσας ενεργείας προς σύλληψιν του φονέως, ον συνέλαβεν εντός μετοχίου τινός εκεί πλησίον.

Εκ των γενομένων ανακρίσεων απεδείχθη ότι ο ρηθείς οθωμανός υπήρξε πράγματι ο φονεύς του χριστιανού καθ΄ ον τρόπον ανωτέρω αναφέρομεν»