Πίστωση 650.000 ευρώ για οδοποιία στο Δήμο Γόρτυνας, από το Υπουργείο Υποδομών

1532

Ενημέρωση από το Δήμο Γόρτυνας:

Εγκρίθηκε σύμφωνα με την με αριθ.πρωτ. 2549/14.05.2018 Απόφαση του Υπουργείου Υποδομών & Μεταφορών (Δ/νση Οδικών Υποδομών –  Δ.Ο.Υ.) η δέσμευση ποσού 650.000€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., σε βάρος του Προϋπολογισμού του έργου 2014ΣΕ57100004 της ΣΑΕ 571  του Π.Δ.Ε.  και η διάθεση ισόποσης πίστωσης και μεταβίβασης της στο Δήμο Γόρτυνας της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου για την υλοποίηση  του έργου «Αναβάθμιση τμημάτων οδοποιίας Δήμου Γόρτυνας».

       Πιο συγκεκριμένα η Δ/νση Οδικών Υποδομών του Υπουργείου Υποδομών & Μεταφορών λαμβάνοντας υπόψη:

  1. Το με υπ’αριθ.πρωτ.5641/25.04.2018 έγγραφο του Δήμου Γόρτυνας, με το οποίο ο Δήμαρχος Γόρτυνας κ.Νικόλαος Σχοιναράκης υπέβαλλε αίτημα για χρηματοδότηση του εν λόγω Δήμου για την εκτέλεση εργασιών αναβάθμισης τμημάτων οδοποιϊας στο οδικό δίκτυο αρμοδιότητας του,
  2. Την άμεση ανάγκη υλοποίησης του έργου, προκειμένου να αποκατασταθεί το οδικό δίκτυο του Δήμου και να εξασφαλιστεί η οδική ασφάλεια των κατοίκων,
  3. Το ότι με την εγκρινόμενη πίστωση δεν προκαλείται υπέρβαση του εγκεκριμένου προϋπολογισμού του ενάριθμου έργου 2014ΣΕ57100004 της ΣΑΕ 571 του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων – Π.Δ.Ε.

 

Προχώρησε, μετά από συνάντηση που πραγματοποιήθηκε μεταξύ του γ.γ. Υποδομών κ.Γεώργιο Δέδε και του Βουλευτή Ηρακλείου ΣΥΡΙΖΑ κ.Σωκράτη Βαρδάκη, στην χρηματοδότηση ύψους 650.000€, ενισχύοντας τον Δήμο Γόρτυνας με σκοπό την εκτέλεση έργων  οδοποιίας,  τα οποία είναι καίριας σημασίας για τον Δήμο.

Η δημοπράτηση του έργου θα γίνει με ανοικτό διαγωνισμό με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής. Ο προϋπολογισμός δημοπράτησης δεν θα υπερβαίνει την εγκρινόμενη πίστωση.

Ο Δήμος Γόρτυνας ευχαριστεί τον Βουλευτή Ηρακλείου ΣΥΡΙΖΑ κ.Σωκράτη Βαρδάκη για την άμεση παρέμβαση και υποστήριξη του και τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Υποδομών & Μεταφορών κ.Γεώργιο Δέδε για την άμεση ανταπόκριση του στο αίτημα μας.