Λεπτομέρειες από την εφαρμογή της άδειας ανατροφής τέκνου αναπληρωτριών εκπαιδευτικών

585

Γράφει ο Γιώργος Μακράκης*

Όπως αναφέρεται στην αιτιολογική έκθεση του νόμου, με τις νέες διατάξεις δίνεται η δυνατότητα να λαμβάνουν οι μητέρες αναπληρώτριες εκπ/κοί ή μέλη ΕΕΠ/ΕΒΠ άδεια ανατροφής τέκνου μετ’ αποδοχών διάρκειας έως 3 μηνών και 15 ημερών, αποκλειστικά μετά τη λήξη της άδειας μητρότητας (ήτοι, μετά την άδεια λοχείας).

Οι διατάξεις αυτές είναι σύμφωνες με την επιταγή του άρθρου 212 του Συντάγματος, καθώς κατά το προτεινόμενο διάστημα η μητέρα βρίσκεται σε μετελόχειο περίοδο, η οποία συνδέεται με τις αυξημένες ανάγκες τόσο της ίδιας όσο και κυρίως του τέκνου της.

Παράλληλα, επιδιώκεται η άμβλυνση των ανισοτήτων μεταξύ μόνιμων και αναπληρωτών εκπ/κών, φυσικών ή θετών ή ανάδοχων μητέρων, λαμβάνοντας υπόψη την ιδιαιτερότητα των συνθηκών, καθώς οι τελευταίες υπηρετούν συχνά σε απομακρυσμένες και δυσπρόσιτες περιοχές.
Εξάλλου, η ως άνω άδεια ανατροφής αφορά στην κάλυψη πραγματικών και όχι τεκμαιρόμενων αναγκών, εξ ου και δεν δίνεται η δυνατότητα να ληφθεί από το σύζυγο.

Από τη γραμματική διατύπωση, δε, των διατάξεων και στο πλαίσιο της χρηστής διοίκησης και της αρχής της ισότητας, επισημαίνεται ότι στην περίπτωση που:

  1. (εάν) στις 04-03-2019, ημέρα έναρξης ισχύος του νόμου, δεν έχει παρέλθει διάστημα μεγαλύτερο των τριών (3) μηνών και δεκαπέντε (15) ημερών από τη λήξη της άδειας λοχείας, οι αναπληρώτριες δικαιούνται να κάνουν χρήση του υπολοίπου των ημερών μέχρι τη συμπλήρωση των τριών (3) μηνών και δεκαπέντε (15) ημερών.
  2. (εάν) η αναπληρώτρια έχει σύζυγο υπάλληλο που δικαιούται άδειας ανατροφής τέκνου, θα πρέπει ο χρόνος της άδειας – έως – των 3 μηνών και 15 ημερών αφενός να μην συμπίπτει με το χρόνο της άδειας ανατροφής του συζύγου της, αφετέρου να αφαιρείται από το συνολικό χρόνο της άδειας ανατροφής του συζύγου της, κατ’ ανάλογη εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 53, παρ. 3 του ν. 3528/2007 (ΦΕΚ 26 Α΄).

Η άδεια χορηγείται κατόπιν υποβολής αίτησης της αναπληρώτριας, στην οποία αναγράφεται υποχρεωτικά το χρονικό διάστημα αυτής, και συνοδεύεται με πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης και υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 (ΦΕΚ 75 Α΄), στην οποία δηλώνεται ότι ο σύζυγος δεν κάνει παράλληλη χρήση αντίστοιχης διευκόλυνσης. Αλλαγή του χρονικού διαστήματος της άδειας που αιτείται η αναπληρώτρια δεν επιτρέπεται μετά την έναρξη των διευκολύνσεων.
Σημειώνεται, τέλος, ότι η άδεια ανατροφής τέκνου αναπληρώτριας χορηγείται άπαξ, σε συνεχές χρονικό διάστημα αμέσως μετά τη λήξη της άδειας μητρότητας (λοχείας) και δεν διακόπτεται.

* Ο Γιώργος Μακράκης είναι Δάσκαλος και Πρόεδρος του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Π. Ε. Ηρακλείου «Δομ. Θεοτοκόπουλος»