75χρονος έπεσε νεκρός ενώ περπατούσε στο δρόμο…

1482
Óôéãìéüôõðï áðü ôçí ìåôáöïñÜ ôïõ 46÷ñïíïõ Êþóôá Êáôóïýëç áðï ôï íïóïêïìåßï Çñáêëåßïõ óôçí ÁèÞíá ôçí ÄåõôÝñá 15 Óåðôåìâñßïõ 2014. Ï 46÷ñïíïò ôñáõìáôßóôçêå ôï ìåóçìÝñé ôçò ÊõñéáêÞò üôáí ïðáäïß ôïõ Çñïäüôïõ åéóÝâáëáí óôï ãÞðåäï êáé åðéôÝèçêáí ìå óå ïðáäïýò ôïõ Åèíéêïý ðïõ åß÷áí ôáîéäÝøåé óôï ÇñÜêëåéï ãéá ôï ðáé÷íßäé ôçò ðñåìéÝñáò ôïõ ðñùôáèëÞìáôïò ôçò â ÅèíéêÞò. (EUROKINISSI)

Στο γιατρό πήγαινε 75χρονος Ηρακλειώτης, καθώς στα χέρια του βρέθηκε  το βιβλιάριο υγείας του ΙΚΑ, αλλά δεν πρόλαβε.

Έπεσε νεκρός πιθανόν από ανακοπή στη διασταύρωση των οδών Γεννηματά και Ανδρέα Παπανδρέου στον Μασταμπά στο Ηράκλειο.

Κάθισε σε ένα παγκάκι, πιθανόν γιατί αισθάνθηκε αδιαθεσία, και άφησε την τελευταία του πνοή…

Περαστικοί ειδοποίησαν το ΕΚΑΒ, το οποίο έφτασε αμέσως, αλλά ήταν ήδη αργά…