Ασθένειες - εχθροί αμπελιού αυτή την περίοδο

 

Το Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών και Ποιοτικού Ελέγχου του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων εξέδωσε γεωργική προειδοποίηση η οποία αναφέρεται στους εχθρούς και τις ασθένειες που απειλούν ή προσβάλλουν τα αμπέλια την περίοδο που διανύουμε, καθώς και τους τρόπους αντιμετώπισης τους.

 

Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στο Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών και Ποιοτικού Ελέγχου Ηρακλείου, κ. Νίκο Μπαγκή, τηλέφωνο 2810224948.

ΓΕΝΙΚΑ

Ευδεμίδα: Νέα γενιά. Καταπολέμηση στις μεσοπρώιμες περιοχές.

Ωίδιο: Ευνοϊκές συνθήκες. Συνδυασμένη επέμβαση με την ευδεμίδα.

Περονόσπορος : Αναστολή ανάπτυξης. Πολύ περιορισμένη εξέλιξη μόνο σε θέσεις με δροσιές.

Τζιτζικάκι: Δυναμικοί πληθυσμοί σε πολλά αμπέλια. Καταπολέμηση μόνο μετά από έλεγχο.

Πλανόκοκκος: Έλεγχος στα επιτραπέζια.

Ε Υ Δ Ε Μ Ι Δ Α : (Lobesia botrana)

Γενικές πληροφορίες - Διαπιστώσεις :

- Στις μεσοπρώιμες περιοχές ξεκίνησε η τρίτη πτήση. Προς το παρόν καταγράφονται χαμηλοί πληθυσμοί και αραιές ωοτοκίες.

- Oι προσβολές από τη νέα γενιά συνδέονται με σήψεις στα σταφύλια (όξινη σήψη, βοτρύτης) και θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή.

Οδηγίες :

Συνιστάται καταπολέμηση στις παρακάτω ενδεικτικές ημερομηνίες:

Μεσοπρώιμες περιοχές:

Επιτραπέζια : 15 – 17 Ιουλίου

Σουλτανίνα – οινάμπελα : 18 – 20 Ιουλίου

Το φάρμακο να πηγαίνει σε όλα τα σταφύλια και να τα καλύπτει καλά. Τα κρυμμένα σταφύλια συνήθως προσβάλλονται.

ΠΕΡΟΝΟΣΠΟΡΟΣ: (Plasmopara viticola)

Γενικές πληροφορίες – Διαπιστώσεις - Οδηγίες :

- Η ασθένεια έχει ανασταλεί λόγω καιρικών συνθηκών και δεν υπάρχει λόγος γενικευμένων επεμβάσεων με εξαίρεση τις τοποθεσίες όπου συνεχίζουν να σημειώνονται δροσιές, άρα και μολύνσεις στη νέα βλάστηση.

ΩΙΔΙΟ: (Erysiphe necator)

Γενικές πληροφορίες - Διαπιστώσεις :

- Τα μελτέμια της περιόδου σε συνδυασμό με τις θερμοκρασίες που επικρατούν ευνοούν την ασθένεια.

Οδηγίες :

- Να γίνεται συνδυασμένη επέμβαση με την ευδεμίδα.

T Z I T Z I K A K I : (Empoasca spp)

Γενικές πληροφορίες - Διαπιστώσεις :

- Παρατηρούνται δυναμικοί πληθυσμοί σε αρκετά αμπέλια.

Οδηγίες :

- Μετά από έλεγχο στην κάτω πλευρά των φύλλων κι εφόσον διαπιστώνονται 50 – 100 άπτερα άτομα ανά 100 φύλλα, μπορεί να γίνει συνδυασμένη καταπολέμηση με την ευδεμίδα.

Π Λ Α Ν Ο Κ Ο Κ Κ Ο Σ : (Planococcus ficus)

Γενικές πληροφορίες - Διαπιστώσεις :

- Το έντομο προκαλεί ζημιές σε σταφύλια που προορίζονται για επιτραπέζια χρήση (εμφάνιση καπνιάς και κόλλας κοντά στη συγκομιδή).

Οδηγίες :

- Σε επιτραπέζια σταφύλια της μεσοπρώιμης ζώνης που έχουν εντοπιστεί πληθυσμοί μπορεί να γίνει συνδυασμένη καταπολέμηση με την ευδεμίδα.

Φάρμακα :

Χρησιμοποιείτε σκευάσματα από τις λίστες εγκεκριμένων φυτοπροστατευτικών προϊόντων του αμπελιού. Σε κάθε περίπτωση διαβάζετε προσεκτικά και εφαρμόζετε πιστά την ετικέτα.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Δεν επιτρέπεται η συγκομιδή αμπελόφυλλων από αμπέλια στα οποία έχει γίνει χρήση φυτοπροστατευτικών προϊόντων.